Historie sboru
      V Nové Roli byl založen 10.srpna 1881 Die Freiwillige Feuerwehr (dobrovolný hasičský sbor). Z jeho počátků se mnoho nedochovalo. Víme, že od r.1882 byl součástí hasičské župy Chodov a hasičským inspektorem pro Novou Roli byl Adalbert Baumann. V r.1893 byl velitelem Anton Schuster a zástupcem byl Anton Pűchner. Ten se stal velitelem v roce 1899 a za zástupce měl Johana Brandla.
     Novorolští hasiči založeni v době rakousko-uherské monarchie přežili a po vyhlášení samostatnosti Československa v roce 1918 pokračovali v činnosti dál již dle zákonů demokratické republiky. V roce 1935 měl sbor 43 aktivních členů a 33 přispěvatelů. Jejich majetek měl finanční hodnotu 6777Kč. V německy psané obecní kronice se píše, že v tom roce měli 2 zásahy u požáru,4 cvičení a na oslavách obce se účastnili celkem 6x. Uspořádali i hasičský bál. Obec měla v té době 1250 obyvatel. V dubnu 1936 došlo k vytvoření ustavujícího obecního výboru civilní protivzdušné obrany. Velitelem byl zvolen čech, přednosta železniční stanice Josef Fronk. Členy protivzdušné obrany byli hasiči Anton Brandl, Johan Singer a Anton Schuster.
     Po roce 1945 se obnovila činnost sboru. Zásluhu na tom měli František Kohoutek, Šmídl Josef a další. Pan Šmídl byl velitelem od roku 1946 až do roku 1980 tedy plných 34 let. Pan Šmídl zastával od roku 1960 do roku 1976 funkci předsedy MěNV. To mělo kladný vliv na modernizaci techniky a vybavení. V padesátých letech se zakoupila Praga A 150, která nahradila zastaralou automobilovou stříkačku Tatra (dnes údajně v muzeu Tatry Kopřivnice). Pragovku vystřídala DA 12 A 30 a o několik let později DA 12 A 31. Pragovka měla být sešrotována, ale byla uschována do stodoly pana Šmídla. Po 14 letech stání ve vlhké stodole byla opravena a jezdí dodnes, byť jen na slavnosti.
     Sbor dále vlastní DVS 16, 2x PS 8, 2xPPS 12. V roce 1996 byla zakoupena motorová pila Husqarna 61 a v roce 2001 nafukovací člun Gumotex pro 4 člennou posádku. Od 70 let náš sbor používal cisternovou automobilovou stříkačku ZIL. Ten byl bohužel zničen při povodni z 22.července 1980, kdy se na něj zřítil štít budovy hasičské zbrojnice jejíž základy podemlela voda. Sbor dostal náhradou novou Š 706 CAS 25 RTHP.
     Po nezbytné opravě staré hasičské zbrojnice bylo jasné, že stávající prostory již nevyhovují potřebám hasičů (nová technika), a tak bylo rozhodnuto o výstavbě nové zbrojnice jejíž stavba byla zahájena roku 1983 a po menších přestávkách ve výstavbě dokončena 18.12.1987. Náklady na výstavbu činily v té době 1 832 000 Kčs. Zastavěná plocha je 330m2. Užitná plocha je 592m2. V objetu zbrojnice jsou nezbytné prostory pro provoz, jako jsou sprchy, sklady, učebna, kancelář, byt správce ale i sál, kde se pořádají různé akce. Za opravu původní zbrojnice a postavení nové hasičské zbrojnice svépomocí byl sbor odměněn medailí za příkladnou práci.
     V posledních deseti letech jsme navázali kontakt s hasičským sborem v bavorském Unterthürheimu. Vzájemně se navštěvujeme. Naposledy to bylo v červnu 2001 na oslavě výročí 125let založení sboru v Unterthürheimu, kterou navštívilo na 2000 hasičů. V srpnu 2001 navštívili hasiči z německa nás ,aby podpořili důstojnou oslavu 120 let založení sboru v Nové Roli.
     V roce 2002 se jednotka SDH Nová Role zůčastnila likvidačních prací následků povodní na litoměřicku. Těchto prací se zůčastnili tito členové: Hubáček Stanislav,  Ohnutek Lubomír, Cupal Pavel a Volf Rosťa. Za účast při odstraňování následků povodní byl sbor odměněn pamětní hasičskou sekyrkou hejtmanem karlovarského kraje p. Josefem Pavlem
     Díky partnerských vztahů obcí Nová Role a Rittersgrűn byl v červenci 2003 navázán kontakt s vedením hasičského sboru Rittersgrűn. Neobvyklou akcí byly pro náš sbor oslavy a soutěž konaná dne 13.9.2003. Tato akce byla spolufinancována evropskou unií programem PHARE a městem Nová Role. Tato akce, mezinárodního charakteru která se konala u příležitosti 710 let od vzniku obce a 122 výročí založení hasičského sboru v Nové Roli byla ukázkou  příhraniční spolupráce hasičských sborů a předáváním zkušeností. Těchto oslav se zúčastnily kamarádi hasiči ze saského Rittersgrűnu a bavorského Unterthürheimu. Oslavy provázela muzika a byly ukončeny nočním vystoupením skupiny historicého šermu a ohňostrojem. Při této příležitosti byl naším sborem vydán almanach v česko-německém jazyce. Na těchto oslavách měla velkou zásluhu paní Olga Zámostná, která byla jakýmsi mezičlánkem  mezi naším sborem a institucemi evropské unie.    
     Na výroční valné hromadě dne 24.1.2004 bylo uděleno čestné členství bývalé starostce obce a naší člence pí. Zámostné Olze za osobní přínos pro SDH v Nové Roli.
     V témže roce byla provedena oprava cisternové stříkačky CAS 25 RTHP, kterou provedli členové sboru vlastními silami. Zakoupením nových zásahových obleků a dalšího vybavení se zvýšila bezpečnost zasahujících hasičů.
     Důležitým krokem byla také obnova smlouvy mezi městem Nová Role a SDH Nová Role.
Celkově se v roce 2004 jednotka SDH zůčastnila 17 zásahů.
     Na VVH v r. 2005 předal člen výkonného výboru ústředí hasičů Čech Moravy a Slezska p. Mužík SDH v Nové Roli čestný prapor  a stuhu k 130 výročí zal. 1 hasičského sboru v českých zemích.
2.4.2005 byl velitel SDH v Nové Roli pan Hubáček zvolen starostou okresního sdružení  hasičů ČMS.
Panu M.Cháberovi  a panu S. Hubáčkovi  byl  udělen řád svatého Floriána.
     Rok 2006 znamenal další zásadní vývoj ve vybavení vozidel. Ty byly vybaveny radiostanicemi pro spojení s krajským operačním střediskem.
Naše členka Kateřina Horychová vybojovala v soutěži dorostenců 1 místo a tím i možnost postupu na republikové kolo.
     V roce 2007 se zásahová jednotka zůčastnila 24 zásahů z toho u 16 požárů. V zásahové jednotce bylo zařazeno 13 mužů.
Nová dohoda mezi městem a SDH vznikla v roce 2008.
     V tomto roce se také zúčastnili naši členové republikového kola v požárním sportu v Turnově, kde Kateřina Horychová dosáhla na 24 místo a Petr Kůs na 35 místo.
     V roce 2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na novou cisternovou automobilovou stříkačku. Vozidlo Renault bylo pořízeno z dotací, kterou poskytl stát ve výši 2,5 mil., Karlovarský kraj 1 mil. a město N. Role 1,5 mil. Kč, Celkově bylo vozidlo pořízeno za 4,7 mil. Kč. Slavnostní akt předání a vysvěcení vozidla byl proveden o Michalské pouti dne 19. 9. 2009. Páter Mgr. František Kišš požehnal čestnému praporu i novému cisternovému hasičskému vozu. Následně předal starosta města p. Václav Heřman symbolicky klíče od vozidla veliteli SDH Nová Role panu Hubáčkovi do užívání s přáním aby nové vozidlo zasahovalo co nejméně.
     V roce 2010 se členové zúčastnily několika akcí k nimž patří jako každoročně stavění a kácení májky, dětského dne, několika soutěží v požárním sportu a v neposlední řadě školení příslušníků zásahové jednotky.
  V posledních letech se podařilo, díky podpoře od města Nová Role v čele s paní starostkou Jitkou Pokornou, vybavit aktivní členy sboru hasičskými uniformami a dokoupit sportovní vybavení odpovídající požadavkům dnešní doby, a to včetně výkonné stříkačky pro požární sport.Obměnu zaznamenala také výbava výjezdové jednotky, kde je kladen stále větší důraz na bezpečnost. Pořízen byl mimo jiné tablet a digitální vysílačka do výjezdového vozidla, nové dýchací přístroje, páteřní deska, vybavení pro vstup do uzavřených prostor, vybavení na likvidaci nebezpečného hmyzu a další.

Roku 2015 Byl zakoupen dopravní automobil Ford Tranzit, který v současné době slouží jako technická podpora při zásazích, přípravách různých akcí, dopravě družstev na soutěže a další zajištění chodu sboru. V letošním roce 2021 se staví nový dopravní automobil, který bude využíván k zajištění technických zásahů.

V roce 2016 byla Novorolská Praga A 150 zapůjčena do muzea hasičské techniky ve Zbirohu.

Mezi mládeží nám ve sboru vyrůstá nová sportovní naděje – Dominik Svoboda. Dominik reprezentuje náš sbor v soutěžích jednotlivců, kde sbírá zkušenosti i cenné kovy na republikové úrovni. My mu budeme držet palce na letošním MČR v běhu na 100m.